• Nuselská 499/132
  Praha 4, PSČ 140 00

 • + (420) 728 534 795

 • dotace@faircare.cz

Prozkoumejte enviro a klimatické perspektivy!

Výzva je otevřena! Podejte s námi žádost o dotaci.

Identifikace výzvy: TAČR - Prostředí pro život, podprogram 1

Veřejná soutěž je vyhlášena pro podprogram 1, tedy pro odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Specifikace možných témat návrhů projektů je v prioritních výzkumných cílech, které odrážejí aktuální potřeby veřejné správy. Přínosem návrhů projektů má být zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulací v oblasti životního prostředí. Cílem tohoto podprogramu je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí. V této veřejné soutěži MŽP upřesnilo témata v 41 prioritních výzkumných cílech. Desítka z nich je přímo zaměřeno na sucho a další problematiku změny klimatu a další desítka pak nepřímo na dílčí technické a společenské problémy jak adaptace, tak mitigace, tj. omezování příspěvku člověka ke změně klimatu.
Zahájení příjmu žádostí: 21.5.2020
Ukončení příjmu žádostí: 22.7.2020
Minimální výše výdajů: není stanoveno
Maximální výše výdajů: 12 mil Kč
Žadatelé: Podnik, Výzkumná organizace, Organizační složky státu.
Výše podpory: až 85% celkových způsobilých výdajů projektu (uchazeč musí dodržet maximální intenzitu podpory dle typu uchazeče a charakteru činností).

Podporované aktivity (výzkumná témata):
 • Prioritní cíl č. 1 - Přispět k adaptaci na změnu klimatu a zavádění ekonomicky efektivních mitigačních opatření:
  • vyhodnocování dopadů změny klimatu na ekosystémy a jejich funkce, využívání funkcí ekosystémů na zmírnění dopadů změny klimatu
  • význam krajinného pokryvu pro lokální klima a hydrologii
  • hydrogeologické a hydrologické vlastnosti říčních sedimentů, zejména na středních a dolních tocích řek
  • dopady hydrologických extrémů na vodní a na vodu vázané ekosystémy, kvalitu a stav vod
  • odborná podpora správy referenčních prostorových dat pro účely zkvalitnění rozhodovacích procesů v oblasti vodního hospodářství a ochrany vod
  • podpora hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích
  • posouzení efektivity opatření prováděných ke zmírnění následků sucha
  • výzkum a vývoj nových technologických řešení zaměřených na snižování emisí skleníkových plynů
  • moderní nízkoemisní řešení v oblasti energetických úspor, OZE a snižování emisí
  • rozvoj nízkouhlíkové energetiky na lokální úrovni
 • Prioritní cíl č. 2 - Přispět ke zkvalitnění složek životního prostředí a podpořit zavádění principů oběhového hospodářství (cirkulární ekonomiky):
  • nástroje vedoucí k prevenci vzniku odpadů (včetně sanací kontaminovaných lokalit) a minimalizaci jejich negativního vlivu na životní prostředí
  • efektivní postupy zvyšující recyklaci odpadů a jejich opětovné použití s minimalizací dopadů na životní prostředí
  • efektivní nástroje a postupy k omezování skládkování odpadů a udržování jejich hodnoty v ekonomickém cyklu
  • efektivní a udržitelné postupy urychlující přechod na principy oběhového hospodářství
  • ekologické inovace a podpora nejlepších praktik v odpadovém a oběhovém hospodářství vedoucích k posílení principu posunu k vyšším stupňům hierarchie nakládání s odpady
  • snižování antropogenních rizik v oblasti sanačních prací a kontroly nakládání s nebezpečnými odpady
  • zdokonalení metod a metodik průzkumu kontaminovaných lokalit využitím metod přímého průzkumu, geofyzikálních metod a 3D modelování
  • technologie a technologické postupy pro efektivní sanace
  • ověření nových metodických přístupů pro ochranu zemědělské půdy před erozí
  • efektivní využívání surovinové základny ČR a její rozvoj
  • vývoj a zkvalitnění metodik sledování a hodnocení kvantitativního a kvalitativního stavu útvarů povrchových a podzemních vod
  • vývoj metodik pro hodnocení hydromorfologie stojatých vod s důrazem na biologické složky
  • omezování emisí znečišťujících látek do prostředí se zaměřením na prioritní látky, které způsobují nedosažení dobrého chemického stavu útvarů povrchových vod a možnosti jejich odstraňování z odpadních vod.
  • vývoj metodiky (aplikace) pro ax ante, průběžnou a ex post kvantifikaci a sledování účinnosti a nákladovosti opatření ke zlepšení kvality ovzduší
  • výzkum zdrojů emisí s cílem kvantifikace jejich vlivu na znečišťování a znečištění ovzduší, potenciálu snížení emisí, jednotlivých opatření a jejich kombinací (především zdrojů fugitivních emisí, emisí z chovů hospodářských zvířat, otěrů a resuspenze z dopravy)
 • Prioritní cíl č. 3 - Podpořit resilientní a bezpečnou společnost a přírodu:
  • zachování a obnova struktury a přirozených funkcí ekosystémů, přírodních stanovišť a krajiny
  • ochrana biodiverzity na úrovni společenstev, druhů i genetické variability jedinců
  • rozvoj moderních metod a postupů sledování a vyhodnocování stavu krajiny, rostlinných a živočišných druhů a jejich stanovišť
  • komplexní hodnocení dopadů hospodářského rozvoje na přírodu a krajinu a začleňování opatření k ochraně biodiverzity do jednotlivých oblastí lidské činnosti
  • výzkum vlivu světelného znečištění na ekosystémy a lidské zdraví a vývoj technologií pro snižování světelného znečištění
  • snižování množství nebezpečných látek v životním prostředí a minimalizace škodlivých vlivů těchto látek na lidské zdraví a ekosystémy
  • návrh komplexního systému procesu poučení z havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami podle zákona o prevenci závažných havárií (zákon č.224/2015 Sb.).
  • výzkum vlivu hluku z důlní činnosti na životní prostředí a zdraví lidí, zejména s ohledem na morfologii terénu a možná technická opatření.
  • vývoj a aplikace nových nebo nejlepších dostupných technik, technologií, materiálů a výrobků, které umožní snížit negativní dopady současných výrobních postupů a průmyslových činností na životní prostředí, navýšit úspory nákladů a přispět ke zlepšení kultury života společnosti
  • efektivní a k příroděšetrné využívání obnovitelných zdrojů energie, integrace jednotlivých typů obnovitelných zdrojů energie s ohledem na omezení jejich dopadůna krajinu
  • nástroje environmentálně, ekonomicky a sociálně efektivní regulace
  • ekonomické nástroje pro ochranu životního prostředí
  • hodnocení a ověření příspěvku různých veřejných výdajů (dle odvětvového třídění rozpočtové skladby - "výdajových paragrafů") k cílům udržitelného rozvoje
  • přechod k udržitelným vzorcům spotřeby a dopravy
  • zvýšení efektivity environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, dobrovolných nástrojů a ekoinovací
Máte zájem využít tuto dotaci? Rádi Vám poradíme a se vším pomůžeme.

Kontaktujte naše odborníky na:
tel. 234 697 121
tel. 728 534 795
email. dotace@faircare.cz