Služby - Analýzy, Studie a CBA

Co umíme a s čím Vám pomůžeme ?

Analýzy, Studie proveditelnosti a CBA

Analýzy a studie v různém rozsahu bývají běžnou součástí žádostí o dotaci. Nejčastějšími příklady jsou Studie proveditelnosti (Feasibility study) či Podnikatelský plán. Poskytovatel dotace mívá pevně stanovenou osnovu těchto studií. Jakoukoliv analýzu či studii je ale možné si zpracovat i pro svoji informaci o realizovatelnosti záměru.

Studie proveditelnosti obsahují tyto základní kapitoly – identifikační údaje (např. žadatele, partnerů, zpracovatele studie), popis plánovaného záměru, výchozí situace, analýza trhu (nabídky a poptávky), marketingový mix, personální zajištění, technologické řešení projektu, dopad na životní prostředí, harmonogram projektu, finanční analýza (cash flow, analýza zdrojů, výpočet finančních ukazatelů), analýzy rizik udržitelnost projektu, závěr.

Speciální analýzou je tak zvaná Analýza nákladů a přínosů (cost-benefit analýza – CBA), která navíc oproti Studii proveditelnosti kvantifikuje i společenské dopady realizovaných projektů.

Naši projektoví a finanční manažeři Vám rádi pomohou se zpracováním potřebných analýz či studií.

Analýzy & Studie proveditelnosti a CBA

Co Vám služba přinese ?

Studie proveditelnosti i ostatní dotační analýzy Vám poskytnou předběžnou informaci o proveditelnosti a ekonomické a věcné výhodnosti realizace Vašeho záměru, včetně ověření rizik realizace, obecné realizovatelnosti záměru a jeho dopadech. V rámci naší činnosti všechny tyto dokumenty často připravujmeme právě v rámci žádostí o dotace a dotačních projektových záměrů.

  • - úsporu času a ostatních nákladů souvisejících s přípravou studií a analýz
  • - stanovení jednotlivých kroků realizace záměru, včetně časového harmonogramu jeho rizik, dopadů a realizovatelnosti
  • - komplexní zhodnocení vašeho záměru z finančního a ekonomického hlediska

Jak bude naše spolupráce probíhat ?

Na začátku si společně specifikujeme, jakou studii, popř. analýzu a pro jaký účel a dotační program/výzvu potřebujete, abychom správně nastavili její rozsah, obsah a také její povinné části. Následně se ve spolupráci s Vámi seznámíme se záměrem/ projektem, ke kterému se daná analýza vztahuje, a navrhneme postup spolupráce a harmonogram prací, vč. rozsahu a obsahu výsledného dokumentu. Na odborných či striktně oborových částech dokumentu budeme spolupracovat v uzké spolupráci s Vámi a vše ostatní zajistíme. Pokud je studie či jakákoliv analýza součástí žádosti o dotaci zpracováváme ji automaticky v rámci dané služby vždy dle požadavků poskytovatele dotace, daného programu a případně i podmínek konkrétní výzvy.

Potřebujete pomoci?
Kontaktujte nás.

Poradíme Vám a pomůžeme s orientací ve světě dotací.

Spojte se s námi:

(420) 728 534 795
dotace@faircare.cz